HANDIKOS (Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Parar­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës) është themelu­ar në vitin 1983 me qël­lim të arrit­jes së njo­hjes së plotë dhe pjesë­mar­rjes së per­son­ave me aftësi të kufizuara në shoqëri. HANDIKOS në vazhdimësi lobon dhe avokon në niv­el lokal dhe qen­dror për të drej­tat e njeri­ut të per­son­ave me aftësi të kufizuara. Në kuadër të për­p­jek­jeve tona për të për­mirë­suar kushtet e jetesës dhe për të avan­cuar real­iz­imin e të drej­tave të njeri­ut të fëmi­jëve dhe per­son­ave me aftësi të kufizuara, HANDIKOS po kërkon të angazho­jë një Këshill­tar Ligjor.

Për më shume deta­je, shih thirrjen e plotë Ketu

0 Comments

Postime të ngjashme