Peo­ple in Need me mbështet­jen e Komi­sion­it Evropi­an dhe në part­ner­itet me dy orga­ni­zatat lokale Hand­ikos dhe SHVK, po zba­ton një pro­jekt 24 — mujor me qël­lim­in e përgjithshëm për të kon­tribuar në tranzi­cionin e gru­peve më të margji­nal­izuara në tre­gun e punës nga asis­ten­ca sociale dhe varë­sisë ekonomike drejt mundë­sive për punësim dhe vetëpunësim në komu­nat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and Ferizaj/Uruśevac.

Në kuadër të këtij pro­gra­mi, PIN, Hand­iKos dhe SHVK, janë në kërkim të një kan­di­dati për Këshill­tar për Punësim në komunën e Prizren­it. Këshill­tari për punësim do të marr rolin e ofrue­sit të mbështet­jes direkëte për per­son­at me aftësi të kufizuara — PAK në për­gatit­jen për tre­gun e punës dhe punësim ose vetë-punësim.

Kliko KETU

0 Comments

Postime të ngjashme