Ky studim bën vlerësimin e legjis­la­cionit aktu­al të Kosovës përk­i­tazi me aës­inë e kufizuar nga pikë­pam­ja e Kon­ven­tës së Kombeve të Bashkuara për të Drej­tat e Per­son­ave me Aësi të Kufizuara (KDPAK) dhe Acquis Com­mu­nau­taire të Bashkim­it Evropi­an në fushat përkatëse. 

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme