Peo­ple in Need (PIN) – një orga­ni­za­të jo-qever­itare me seli në Repub­likën Çeke, e përkush­tu­ar për zhvil­lim dhe bashkëpunim, shpërn­dar­jen e ndih­mave human­itare në zonat në nevo­jë, dhe mbro­jt­jen e të drej­tave të njeri­ut, me tra­ditë të gjatë të punës në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përf­shi­jnë ndih­mën për njerëz­it me aftësi të kufizuara në for­ma të ndryshme, si dhe mbështet­je për arsimin gjithëpërf­shirës për fëmi­jët nga komu­nitetet më të margji­nal­izuara. Për më shumë infor­ma­cion ju lutem shikoni www.peopleinneed.cz.

Në këtë peri­ud­hë, PIN me mbështet­jen e Komi­sion­it Evropi­an dhe në part­ner­itet me dy orga­ni­zatat lokale Hand­ikos dhe SHVK, po zba­ton një pro­jekt 24 — mujor me qël­lim­in e përgjithshëm për të kon­tribuar në tranzi­cionin e gru­peve më të margji­nal­izuara në tre­gun e punës nga asis­ten­ca sociale dhe varë­sisë ekonomike drejt mundë­sive për punësim dhe vetëpunësim në komu­nat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and Ferizaj/Uruśevac.

Objek­ti­vat e trajnimit:

 Për­fiti­mi i njo­hurive bazë në lid­hje me sipër­mar­rës­inë, fil­li­mi i pro­ce­sit sipër­mar­rës, përgjegjësitë, detyrat, për­parësitë dhe mangësit

 Për të mar­rë idenë themelore mbi motivimin për t’u bërë një sipërmarrës

 Vlerësi­mi i aftë­sive per­son­ale për sipërmarrësi

 Kup­ti­mi i mënyrave të udhëhe­q­jes dhe pasojave

 Zhvil­li­mi i plan­eve të biz­ne­sit per­son­al­isht nga pjesë­mar­rësit në trajnim

Tem­at e trajnimit:

1. Hyr­je në ndër­mar­rësi dhe pro­ce­si sipërmarrës

2. Hulum­ti­mi i marketingut

3. Plani i marketingut

4. Plani financiar

5. Biznes plani

Përm­ba­jt­ja (ndër të tjera): motivi­mi për t’u bërë sipër­mar­rës, fazat e zhvil­lim­it të një kom­panie të re, aftësitë sipër­mar­rëse, menax­hi­mi dhe udhëhe­q­ja e ekip­it, tabelat finan­cia­re etj

Pas për­fundim­it me suk­ses të tra­jnim­it të Per­son­ave me aftësi të kufizuara, 15 pjesë­mar­rës do të ndih­mo­hen me grante të vogla për vet­punësim, të cilat grante mund t’i shfry­të­zo­jnë për të fil­lu­ar një biznes të ri ose të zgjëro­jnë biz­nesin ekzistues.

Nëse jeni i/e intere­suar, ju lutem dër­goni CV tuaj dhe një për­shkrim të shkurtër të biz­ne­sit apo idesë për biznes në e‑mail adresën: betim.zllanoga@peopleinneed.cz

Afati i fun­dit për aplikim është 28 Gusht 2015.

0 Comments

Postime të ngjashme