Në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e kap­i­tal­it njerë­zor për të kon­tribuar në mbro­jt­jen e mje­dis­it duke prod­huar qese/strajca të tek­stilit të ri-për­dor­shme”, The Balkan Forum në part­ner­itet të ngushtë me HANDIKOS dhe të përkrahur nga Zyra Zvicer­ane për zhvil­lim në Kosovë, u bënë thirrje per­son­ave me aftësi të kufizuara të apliko­jnë për tra­jn­im në fushën e rrobaqepë­sisë-prod­him­it të qeseve/strajcave të ri-përdorshme.

Pas për­fundim­it të tra­jnim­it, 10 per­son­ave me aftësi të kufizuara do t‘ju ofro­het mundësia e punësim­it me kohë të caktuar/mundësi vazhdimi.

Kriteret për aplikim dhe deta­jet rreth pro­ce­sit të aplikim­it i gjeni më poshtë:

For­mu­la­ri për plotësim:

Shkarko

Srp­s­ki:

Nakon uspešnog odobren­ja pro­jek­ta “Uključi­van­je oso­ba sa inva­lidite­tom na zeleno tržište rada proizvod­njom vreća za višekrat­nu upotre­bu“, Balka­n­s­ki Forum u bliskom part­ner­stvu sa HAND­IKOS-om i uz podršku Šva­j­carske Kance­lar­i­je za Sarad­nju na Kosovu, pozi­va ljude sa inva­lidite­tom da se pri­jave  za obuku u oblasti kro­jen­ja i proizvod­nje ekološk­ih vreći­ca za višekrat­nu upotrebu.

Po završetku obuke, 10 oso­ba sa inva­lidite­tom dobiće pri­liku za privre­meno zaposlen­je sa mogućnošću produženja.

Kri­ter­i­ju­mi za pri­javu i detalji o pro­ce­su pri­javlji­van­ja mogu se naći u nastavku:

Preuz­mi

Obrazac za popunjavanje:

Prezu­mi

Eng­lish:

Fol­low­ing the suc­cess­ful approval of the project “Inclu­sion of peo­ple with dis­abil­i­ties in the green labour mar­ket through the pro­duc­tion of reusable bags”, The Balkan Forum in close part­ner­ship with HANDIKOS and sup­port­ed by The Swiss Coop­er­a­tion Office in Koso­vo, calls on peo­ple with dis­abil­i­ties to apply for train­ing in the field of tai­lor­ing-pro­duc­tion of eco-friend­ly reusable bags.

Upon com­ple­tion of the train­ing, 10 per­sons with dis­abil­i­ties will be offered the oppor­tu­ni­ty for tem­po­rary employ­ment with pos­si­bil­i­ty to extend.

Appli­ca­tion cri­te­ria and details about the appli­ca­tion process found below:

Down­load

Down­load the formular:

0 Comments

Postime të ngjashme