Peo­ple in Need (PIN) – një orga­ni­za­të jo-qever­itare me seli në Repub­likën Çeke, e përkush­tu­ar për zhvil­lim dhe bashkëpunim, shpërn­dar­jen e ndih­mave human­itare në zonat në nevo­jë, dhe mbro­jt­jen e të drej­tave të njeri­ut, me tra­ditë të gjatë të punës në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Aktivitetet aktuale në Kosovë përf­shi­jnë ndih­mën për njerëz­it me aftësi të kufizuara në for­ma të ndryshme, si dhe mbështet­je për arsimin gjithëpërf­shirës për fëmi­jët nga komu­nitetet më të margji­nal­izuara. Për më shumë infor­ma­cion ju lutem shikoni www.peopleinneed.cz.

Në këtë peri­ud­hë, PIN me mbështet­jen e Komi­sion­it Evropi­an dhe në part­ner­itet me dy orga­ni­zatat lokale Hand­ikos dhe SHVK, po zba­ton një pro­jekt 24 — mujor me qël­lim­in e përgjithshëm për të kon­tribuar në tranzi­cionin e gru­peve më të margji­nal­izuara në tre­gun e punës nga asis­ten­ca sociale dhe varë­sisë ekonomike drejt mundë­sive për punësim dhe vetëpunësim në komu­nat: Prishtinë/Priśtina, Prizren and Ferizaj/Uruśevac.

Në kuadër të këtij pro­gra­mi, PIN, Hand­iKos dhe SHVK, janë në kërkim të kan­di­datëve për të mar­rë pjesë në tra­jn­imin të këshill­tarëve për punësim. Pas për­fundim­it me suk­ses të tra­jnim­it, këshill­tarët për punësim do të mar­rin rolin e ofruesve të mbështet­jes direk­te për njerëz­it me aftësi të kufizuara — PAK në pre­gatit­jen për tre­gun e punës dhe punësim ose vetë-punësim.

0 Comments

Postime të ngjashme