HANDIKOS dhe The Balkan Forum tash­më kanë nisur kam­pan­jën ‘Thuaj Jo Qeseve të Plas­tikës’, ku nesër më 15 prill, në sheshin ‘Skën­der­beu’ dhe ‘Nënë Tereza’ në Prisht­inë, prej orës 09:00–15:00,  përmes një aktiviteti sim­bo­lik zyr­tar­isht do të prezan­to­jmë stra­j­cat e ri-për­dor­shme të punuara tash e disa muaj nga per­son­at me aftësi të kufizuara.

Kam­pan­ja për qël­lim ka mbro­jt­jen e mje­dis­it përmes për­dorim­it të stra­j­cave, e në të njëjtën kohë të pro­movo­het dhe mbështetet puna e 10 per­son­ave me aftësi të kufizuara.

Pra nesër, bashkër­isht u the­mi JO qeseve të plas­tikës, për çka fto­jmë të gjithë qyte­tarët të bëhen pjesë e kësaj kam­pan­je, të mos për­dorin të pak­tën për një ditë qese të tilla dhe ta mbësht­esin kam­pan­jën tonë në for­ma online.

Pjesë e kam­pan­jës do të jenë edhe udhëhe­qësit insti­tu­cionalë të Kosovës.

Per­son­at e punë­suar me aftësi të kufizuara deri tash janë mbështe­tur përmes pro­jek­tit ‘“Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e punës përmes prod­him­it të qeseve të ri-për­dor­shme si mbro­jt­je ndaj mje­dis­it’’ finan­cuar nga Zyra Zvicer­ane në Kosovë, mbështetës të tjerë: Merid­i­an Express, Gjirafa.com, Nuka Home, LDS, Byq­ma, Media Press dhe Balkan Green Foundation.

0 Comments

Postime të ngjashme