Coca-Cola Hel­lenic në Kosovë orga­ni­zoi një turne human­i­tar të fut­bol­lit të tavolinës për të ngrit­ur fonde për orga­ni­za­tën e Hand­ikos, e spe­cial­izuar në pro­movimin, mbro­jt­jen dhe fuqiz­imin e per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kosovë.

Turneu mblod­hi për­faqë­sues të medieve dhe part­nerë të tjerë, të cilët garu­an në këtë lojë në një atmos­ferë argëtuese. Çdo ndesh­je e fitu­ar ka mbled­hur pikë sim­bo­like, p.sh një sasi të cak­tu­ar të fondeve, për të cilat Coca-Cola Hel­lenic në Kosovë i dhuroi për qël­lime human­itare. Në një atmos­ferë të shkëlqy­er, 4000 EURO u dhu­ru­an për orga­ni­za­tën e Handikos-it.

Hand­ikos u shpall kam­pi­one e këtij orga­niz­i­mi, ndër­sa Indek­son­line u shpall si skuadra më e gjallë.

0 Comments

Postime të ngjashme