Komi­sioni Par­la­men­tar për Shën­de­tësi, Punë dhe Mirëqe­nie Sociale viz­itu­an Hand­iKOS-in 29.05.2013 në Qen­drën e Resur­se­ve të Hand­iKOS-it në Prisht­inë, anë­tarët e Komi­sion­it Par­la­men­tar për Shën­de­tësi, Punë dhe Mirëqe­nie Sociale Dr. Flo­ra Brov­ina, znj.Time Kadri­aj dhe z.Liburn Aliu, gjatë aktivitetit për mon­i­torim­in e Ligjit për Aftësimin, Riaftësimin Pro­fe­sion­al dhe Punësimin e Per­son­ave me Aftësi të Kuvizuara, viz­itu­an Shoqatën e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — Hand­iKOS. Qël­li­mi i kësaj vizite ishte mbled­h­ja e infor­matave për zba­timin e këti­jë ligji, ku drej­tori i Hand­iKOS-it z.Afrim Maliqi shpre­hi shqetësimin e mos-zba­timin e ligjit me shpresë që ligji i ri do të jetë më i zbat­ueshëm dhe të fil­loj të zba­to­het fil­lim­isht nga vetë insti­tu­cionet shtetërore e në mbarë punëd­hënësit tjerë. Po ash­tu, për­faqë­sue­sit e Hand­iKOS-it, para anë­tarëve të komi­sion­it par­ala­men­tar prezan­tu­an gjend­jen e per­son­ave me aftësi të kufizuara në të gjitha fushat.

0 Comments

Postime të ngjashme