Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për tra­jn­imin “Menax­him të burimeve njerëzore”.

Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi i tra­jnim­it në “Menax­him të Burimeve Njerë­zore” për OPAK, përg­jatë vitit 2022.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen më së largu më 31 maj 2022, ora 16:00, vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­tin APLIKIM PËR TRAJNIMIN “MENAXHIM TË BURIMEVE NJERËZORE”.

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

ToR_­Tra­jn­er_Burime-Njere­zore

Asso­ci­a­tion of Para­plegics and Paral­y­sis Chil­dren of Koso­vo – HANDIKOS is search­ing an Expert/Facilitator for the train­ing “Human Resource Management”.

The over­all objec­tive of the expert will be to devel­op the train­ing pro­gram con­tent and deliv­er the train­ing  on “Human Resource Man­age­ment” for DPOs, dur­ing the year 2022.

Appli­ca­tions should be sub­mit­ted until 31 May 2022, 16:00 pm, only in elex­tron­ic form in the email address: handikos@handi-kos.org and cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org with the sub­ject “Appli­ca­tion for Human Resource Man­age­ment training”.

Find TOR:

ToR_Burime-Njere­zore

0 Comments

Postime të ngjashme