Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën e zyrtarit/es të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me SOS Fsha­trat e Fëmi­jëve të Kosovës.

Afati i fun­dit për aplikim është data 19 shkurt 2022.

Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën: handikos@handi-kos.org

Më poshtë mund t’i gjeni  ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

Zyrtar_Projekti

0 Comments

Postime të ngjashme