Ky hulum­tim është real­izuar nga HANDIKOS, me qël­lim të informim­it dhe vetëdi­jësim­it të per­son­ave me aftësi të kufizuara se si të për­bal­lo­jnë sit­u­atën me pandeminë.

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme