Ky raport hulum­ti­mi është real­izuar nga HANDIKOS Gjakovë në kuadër të pro­jek­tit “Të tako­he­mi kudo”, me qël­lim të evi­den­tim­it të bar­ri­er­ave fizike që pen­go­jnë lëviz­jen e lirë në hapësirën pub­like dhe qas­jen në ndërte­sat – insti­tu­cionet pub­like në Komunën e… Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme