Koa­li­cioni i OJQ-ve Demokra­cia në Veprim (DnV) në bashkëpunim me Hand­iKOS-in ka orga­nizuar një tryezë të rrum­bul­lakët, me ç’rast ka pub­likuar raportin “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuar (PAK) në pro­cesin zgjed­hor”. Ky aktivitet u real­izua në kuadër të …Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme