Ky aktivitet është zhvil­lu­ar në katër komu­na: Prisht­inë, Prizren, Gji­lan dhe Fer­izaj, ku gru­pet avokuese të per­son­ave me aftësi të kufizuara të mbështe­tur nga stafi i pro­jek­tit dhe menax­herët e Qen­drave të Hand­iKOS-it në komu­nat përkatëse, kanë për­gat­i­tur një plan me të…Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme