Ftesë për ofertë për auditim vjetor të projektit

HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar dhe akred­i­tu­ar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të pro­jek­tit “Advanc­ing inclu­sive soci­eties for the Peo­ple with Dis­abil­i­ties in West­ern Balka­ns Region”, për vitin fiskal 2021. Doku­mentet për aplikim: ‑Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH)-Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biz­ne­sit Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen në for­më elek­tron­ike në handikos@handi-kos.or me sub­jek­tin ‘HK_Treshold_Audit’, apo fizik­isht të vendosura […]

Ftesë për ofertë për pajisje teknike të vlerësimit të qasjes

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për pajis­je teknike për vlerësim të qas­jes. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të plotë­so­jnë kërke­sat për kuo­tim (në linkun bren­da ftesës për ofer­të) dhe të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për pajis­je”, më së largu deri më 24/03/2022, deri në ora 14:00. Ofer­tat e pranuara […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie jashtë zonës së Prishtinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie jashtë zonës së Prisht­inës (e prefer­ueshme në ndon­jë zonë atrak­tive-tur­is­tike). Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 24/03/2022, deri në ora 14:00. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk […]

HANDIKOS shpall konkurs për Asistent/e Administrativ/e i/e Projektit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Kom­bë­tar dhe Rajon­al — Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i cili mbështetet nga BE. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në formë […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Edukator/e joformal/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën edukator/e joformal/e në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: handikos@handi-kos.org, […]

’Sot lëvizim bashkë!’ – Aktiviteti i HANDIKOS që uli në karrocë Konjufcën, Ramën, ambasadorë e të tjerë

‘’Sot lëviz­im bashkë’’, ishte moto­ja me të cilën HANDIKOS shënoi 1 Marsin –Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës, me qël­lim të ndërgjegjësim­it rreth qas­jes dhe gjithëpërf­shir­jes sa më të mad­he të per­son­ave me aftësi të kufizuara në jetën pub­like. Patëm kënaqës­inë që pjesë të aktivitetit tonë të kemi për­faqë­sues insti­tu­cional, ambasadorë të huaj, pjesë­tarë të shoqërisë  civile, per­sona me aftësi të […]

Ftesë për ofertë për auditim vjetor të organizatës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS fton audi­torët e licen­cuar në Kosovë të dër­go­jnë ofer­tat e tyre për auditim vje­tor të orga­ni­za­tës, për vitin fiskal 2021. Doku­mentet që duhet të dorë­zo­hen për aplikim: 1.            Ofer­ta finan­cia­re (pa TVSH; HANDIKOS si orga­ni­za­të joqever­itare është e liru­ar nga TVSH) 2.            Cer­ti­fika­ta e regjistrim­it të biz­ne­sit 3.            Cer­ti­fika­ta e gjend­jes penale (pas përzg­jed­hjes) 4.            Vërtetimi […]

HANDIKOS po kërkon një Zyrtar/e Projekti

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën e zyrtarit/es të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me SOS Fsha­trat e Fëmi­jëve të Kosovës. Afati i fun­dit për aplikim është data 19 shkurt 2022. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe dokumente […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 16/02/2022. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në kon­sid­er­atë.  Më poshtë gjeni termat […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për trajnimin “Përdorimi i medias në avokim”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për tra­jn­imin “Për­dori­mi i medias në avokim”. Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi I tra­jnim­it në “Për­dorim­in e medias në avokim” për OPAK, përg­jatë vitit 2022. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­tin APLIKIM PËR TRAJNIMIN […]