HANDIKOS PO KËRKON NJË EKSPERT/E PËR ZHVILLIMIN E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS kërkon të angazho­jë një Ekspert/e për Zhvil­lim­in e Poli­tikës për Mbro­jt­jen e Sin­jal­izuesve “Whistle­blow­ing Pol­i­cy”. Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 03/04/2024, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: nora.simitciu@handi-kos.org me sub­jekt: Apliki­mi për “Zhvil­lim­in e Poli­tikës për Mbro­jt­jen e Sin­jal­izuesve “Whistle­blow­ing Pol­i­cy”. Ter­mat e ref­er­encës më poshtë: Shkarko

Shpallje për ekspert/e ose kompani

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani  me qël­lim të vlerësim­it të sit­u­atës të përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në arsimin fil­lor në Komunën e Prisht­inës dhe cilat janë arsyet pse fëmi­jët me aftësi të kufizuara nuk janë të përf­shirë në arsimin fil­lor. Të intere­suar­it, doku­mentet e kom­ple­t­u­ara mund t’i dorëzojnë […]

Ftesë për ofertë për shërbime dizajn, realizim dhe printim

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë 1 vjeçare për diza­jn, real­iz­im dhe print­im. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara mund të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së  largu deri më 29/01/2024, ora 16:30. Ter­mat e ref­er­encës; Shkarko

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale didaktike dhe të zyrës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me mate­ri­ale didak­tike dhe të zyrës për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen përmes emailit handikos@handi-kos.org; ose në for­më fizike në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri më 29/01/2024, ora 16:30. […]

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale ushqimore dhe higjienike

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me mate­ri­ale ushqi­more dhe higjienike për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më […]

Ftesë për ofertë për furnizim me derivate të naftës dhe benzinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­z­inës për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/01/2024. Më poshtë gjeni ter­mat e ref­er­encës: Shkarko

Ftesë për ofertë për shërbime të zërimit dhe përkthimit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS  është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të zërim­it dhe përk­thim­it, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/01/2024. […]

Ftesë për ofertë për shërbime të taxit në komunën e Prishtinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe  e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të tax­it në komunën e Prisht­inës, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org ose në for­më fizike, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më […]