Fletënotimi komunitar nxiti përmirësimin e qasjes në QKMF Gjakovë

Insi­tu­cionet pri­mare për mar­rjen e shër­bimeve mjekë­sore, siç janë spi­talet apo qen­drat e mjekë­sisë famil­jare në Kosovë vazh­do­jnë të për­ballen me sfi­da në ofrim­in e qas­jes infra­struk­ture dhe me stan­darde për per­son­at me aftësi të kufizuara. Njëjtë ishte deri në vitin e kalu­ar edhe në Qen­drën Krye­sore të Mjekë­sisë Famil­jare në Gjakovë, ku bar­ri­erë krye­sore rezul­tonte munge­sa e ashen­sorit për lëviz­je poshtë-lartë. Mirëpo falë procesit […]

Ftesë për ofertë për derivate

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë dy (2) vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­zines për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Fto­hen të gjithë të intere­suar­it që aplika­cionet e tyre t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, deri më datë 24 kor­rik 2021, ora 16:30 në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr. Nek­ibe Kelmendi, […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Edukator/e joformal/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën edukator/e joformal/e në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën menaxher/e projekti

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën menaxher/e të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: handikos@handi-kos.org, me titull […]

HANDIKOS përmes kampanjës ‘Bëhu Mburoja ime!’ promovon raportimin e dhunës tek fëmijët

Me rastin e shënim­it të 1 Qer­shorit – Ditës Ndërkom­bëtare të Fëmi­jëve, HANDIKOS sot ka lan­suar kam­pan­jën ‘’Bëhu Mburo­ja ime!’,  me qël­lim pro­movimin e rapor­tim­it të dhunës tek fëmi­jët, në çdo ambi­ent. Kam­pan­ja u pro­movua përmes një kon­fer­ence vir­tuale, një video­je udhëzuese, pub­likim­it të rapor­tit mbi arrit­jet kyçe të orga­ni­za­tës në fushën e Mbro­jt­jes së Fëmi­jëve, si dhe përmes insta­la­cion­eve Kukul­la Fëmi­jë. Përg­jatë kon­fer­encës, Rijad […]