HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për tra­jn­imin “Menax­hi­mi finan­ciar dhe i aseteve”.

Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi i tra­jnim­it në “Menax­hi­mi Finan­ciar dhe i Aseteve” për OPAK, përg­jatë mua­jit Tetor 2022.

Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­ti­nAP­LIKIM PËR TRAJNIMIN “MENAXHIMI FINANCIAR DHE I ASETEVE”.

TOR

HANDIKOS is look­ing for an Expert/Facilitator for train­ing “Man­age­ment of the finances and assets”.

The over­all objec­tive of the expert will be to devel­op the train­ing pro­gram con­tent and deliv­er the train­ing on “Man­age­ment of Finances and Assets” for DPOs, dur­ing Octo­ber 2022.

Appli­ca­tions should be sub­mit­ted only in elex­tron­ic form in the email address: handikos@handi-kos.org and cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org with the sub­ject “Appli­ca­tion for Man­age­ment of Finances and Assets”.

TOR

0 Comments

Postime të ngjashme