Bëhuni pjesë e ekipit të Futbollit për Femra me Amputim në Kosovë

Po kri­jo­het ekipi i Fut­bol­lit për Fem­ra me Amputim në Kosovë Dok­tori amerikan, z. Fred Sor­rells, udhëhe­qës i World Amputee Foot­ball Fed­er­a­tion është i intere­suar të for­mo­jë ekipin fut­bol­lis­tik të fem­rave me amputim në Kosovë. Ai sot gjatë ditës ka qën­dru­ar në Qen­drën e HANDIKOS’it, ku është takuar edhe me disa nga të intere­suar­it që duan të bëhen pjesë e këtij orga­niz­i­mi. z.Sorells në të […]

Bëhu pjesë e Programit Yes, studio si bursist/e për një vit në SHBA

Bëhu­ni pjesë e një aven­ture më ndryshe në SHBA Pro­gra­mi i shkëm­bim­it të të rin­jve dhe i studim­it Kennedy-Lugar (YES) shpal­lë të hapur konkursin për t’u bërë pjesë e studimeve përg­jatë një viti në shkol­lat e mesme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. YES inku­ra­jon fuqishëm fëmi­jët me aftësi të kufizuara nga e gjithë Koso­va që të apliko­jnë, pasi ju i shtoni një vlerë të mad­he pro­gramit. Programi […]

Së shpejti nis raundi i parë treditor i trajnimeve për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm për vitin 2020

Më datën 3 mars (e martë) do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2020. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindër efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe […]

Ekspert lokal për zhvillimin e sesionit informues rreth llojeve të aftësisë së kufizuar dhe teknikat e ndryshme të komunikimit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Fëmi­jëve të Par­al­izuar të Kosovës (këtu e tut­je Hand­iKOS) është themelu­ar në vitin 1983 me objek­tivin krye­sor për të arrit­ur njo­hjen dhe pjesë­mar­rjen e plotë të per­son­ave me aftësi të kufizuara në shoqëri.HandiKOS aktivisht mbron në niv­el lokal dhe qen­dror të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara. Hand­iKOS në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it te dhunës në të gjitha […]

Aktivitete në Qendrën e Resurseve — HandiKOS

Duke fil­lu­ar prej mua­jit Shta­tor, Hand­iKOS po orga­ni­zon aktivitete kreative, rekreative, dhe sportive me anetare te grup­moshave te ndryshme ne Hand­iKOS Prish­tine. Jeni te ftu­ar te gjithe te mer­rni pjese. Aktivitetet orga­ni­zo­hen cdo te enjte ne oren 10:00–15:30. Na kon­fir­moni pje­se­mar­rjen ne 038553806.

HandiKOS shënon ditën ndërkombëtare të personave të moshuar

Hand­iKOS hap dyert e dy qen­drave te perku­jde­sit ditor ne Prish­tine dhe Fer­izaj, te cilat ofro­jne perku­jdesje ditore ne qen­der per te moshuar dhe ne shtepi per te rrit­ur me afte­si te kufizuar. Keto qen­dra ofro­jne nje seri sher­bimesh sociale: keshillim psikologjik, mbeshtet­je sociale,ndihme ne shtepi, sher­bime mjek­sore, aktivitete kreative dhe rekreative, mbeshtet­je e bazuar ne per­vo­je. Per te shen­uar diten nderkombetare […]

HandiKOS pranon donacion 280 karroca dhe pajisje tjera ndihmëse

Hand­iKOS ka pran­uar një dona­cion prej 280 kar­ro­cave dhe disa pajis­je tjera ndih­mëse nga The Church of JESUS CHRIST of Lat­ter Day Saints nga SHBA-ja. Që Hand­iKOS të shpërn­da­jë këto kar­ro­ca në mënyrë pro­fe­sion­ale, dona­tori ka orga­nizuar edhe një tra­jn­im tre ditor për stafin. Në cer­e­mon­inë e pra­nim­it të këtij dona­cioni dhe cer­ti­fikim­it të stafit, z. Afrim Maliqi — drej­tor i HnandiKOS-it […]

Kryetari i Prishtinës z.Isa Mustafa vizitoi HandiKOS-in

Me datë 18.09.2013, Drej­tori i Hand­iKOS-it z. Afrim Maliqi me bashkëpunë­tor, pri­ti në takim z.Isa Mustafën, Kryetar i Komunës së Prisht­inës dhe Kryetar i Lid­hjes Demokratike të Kosovës, i shoqëru­ar nga një del­e­ga­cion i Komunës.Z. Afrim Maliqi — drej­tor i Hand­iKOS-it, e prezan­toj gjend­jen e per­son­ave me aftësi të kufizuara duke iu drej­tu­ar Komunës së Prisht­inës me kërke­sa konkrete për shër­bime dhe përkrah­je për per­son­at me aftësi të […]

Klubi i Zhytjes “Prishtina” trajnon anëtarët e HANDIKOS-it

Klu­bi i Zhyt­jes Prishti­na orga­ni­zoi zhyt­je për herë të parë me per­sona me aftësi të kufizuara në bashkepunim me Hand­iKOS. Kjo ini­cia­tive erd­hi nga vete Klu­bi i Zhyt­jes, me perkrah­jen e te ciles Hand­IKOS ka si qel­lim edhe theme­lim­in e Klu­bit te Zhyt­jes per per­sona me afte­si te kufizuara. Klu­bi i zhyt­jes Prishti­na e ka ofru­ar kete tra­jn­im ne menyre vull­netare. Pishi­na Swiss Well­ness Park ofroi […]

HandiKOS i dhuron 5 karroca Institutit Special në Shtime

Me datë 26 Qer­shor 2013, Hand­iKOS me kërkesë të Insti­tu­tit Spe­cial në Shtime dhuroi 5 kar­ro­ca për klien­tën e këtij Insti­tu­ti. Drej­tori i Hand­iKOS-it Z.Afrim Maliqi me këtë rast the sa HandiKOS‑i edhe përkundër vështirë­sive finan­cia­re po gjenë mënyra për të ndih­muar çdo per­son me aftësi të kufizuar, sido­mos ata që kanë nevo­jë për kar­ro­ca. Ndër­sa Z.Fatmir Shur­d­haj zv/Ministër i Punës dhe Mirëqe­nies Sociale […]