Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie bren­da zonës së Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 12/08/2022, ora 16:00. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në kon­sid­er­atë. Më […]

HANDIKOS po kërkon një Asistent/e Administrativ/e të Projektit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Pro­jek­tit në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes dhe shtrir­jes së pro­ce­seve kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el Lokal, Kom­bë­tar dhe Rajon­al — Koso­va Gjithëpërf­shirëse”, i cili mbështetet nga BE. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë aplikimet e tyre në formë […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në Prishtinë

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie bren­da zonës së Prisht­inës. Të gjitha palët e intere­suara fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, me mbishkrim­in “Ofer­ta për shër­bime hotelerie”, më së largu deri më 30/07/2022, ora 14:00. Ofer­tat e pran­uara pas afatit të cak­tu­ar nuk do të mer­ren në kon­sid­er­atë. Më […]

HANDIKOS po kërkon një Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: handikos@handi-kos.org, […]

HANDIKOS shpall konkurs për vozitës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një voz­itës. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur dhe ngrit­ja e mirëqe­nies së tyre”, i imple­men­tu­ar nga HANDIKOS dhe finan­cuar nga Min­is­tria e Finan­cave, Punës dhe Trans­fer­eve të Kosovës. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kopjen […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën punëtor/e psiko-social/e

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një punëtor/e psiko-social/e. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur dhe ngrit­ja e mirëqe­nies së tyre”, i imple­men­tu­ar nga HANDIKOS dhe finan­cuar nga Min­is­tria e Finan­cave, Punës dhe Trans­fer­eve të Kosovës. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivimit, […]

HANDIKOS shpall konkurs për fizio-terapeut/e

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një fizio-ter­apeut/e. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rrit­urve me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur dhe ngrit­ja e mirëqe­nies së tyre”, i imple­men­tu­ar nga HANDIKOS dhe finan­cuar nga Min­is­tria e Finan­cave, Punës dhe Trans­fer­eve të Kosovës. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kopjen […]

HANDIKOS po kërkon një menaxher/e projekti

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën menaxher/e të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kop­jen e diplomës; dhe referencat […]

HANDIKOS po kërkon ekspert për trajnimin “Menaxhim të burimeve njerëzore”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për tra­jn­imin “Menax­him të burimeve njerë­zore”. Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi i tra­jnim­it në “Menax­him të Burimeve Njerë­zore” për OPAK, përg­jatë vitit 2022. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen më së largu më 31 maj 2022, ora 16:00, vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: […]