HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Hartimi i Kornizës Logjike për Projekte’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im “Har­ti­mi i Kornizës Logjike për Pro­jek­te”. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Har­timin e Kornizës Logjike të Pro­jek­teve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Kryerja e Hulumtimit’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS  po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im ‘Kry­er­ja e Hulum­tim­it’. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Kry­er­jen e Hulum­timeve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org deri më 09.04.2021, në orën 17:00. […]

HANDIKOS dhe The Balkan Forum prezantojnë strajcat e punuara nga persona me aftësi të kufizuara, me synim mbrojtjen e ambientit

HANDIKOS dhe The Balkan Forum sot në mënyrë cer­e­mo­ni­ale bënë prezan­timin e stra­j­cave shumë-për­­dorimëshe, të punuara nga 10 per­sona me aftësi të kufizuara, tash­më të punë­suar në punë­tor­inë e rrobaqepë­sisë që funk­sionon në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e punës përmes prod­him­it të stra­j­cave të ri-për­­dor­shme si mbro­jt­je ndaj mje­dis­it’’. Përg­jatë kon­fer­encës, drej­tori i HAND­IKOS-it, z.Afrim Maliqi ngriti […]

HANDIKOS pranon 253 pajisje ndihmëse nga Rotary Club Prishtina International

HANDIKOS sot ka pasur kënaqës­inë që të pra­no­jë një kon­tig­jent  prej 253 pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara nga ‘’Rotary Club Prishti­na Inter­na­tion­al”, me mbështet­je të Shoqatës “Kon­voi der Hoff­nung”. Durim Gashi nga HANDIKOS ka shpre­hur falaën­der­ime për këtë dona­cion, duke thek­suar se këto pajis­je kanë qenë shumë të nevo­jshme dhe në mungesë, për shkak edhe të kostos […]

HANDIKOS shënon 1 Marsin — Ditën Ndërkombëtare të Përdoruesve të Karrocës

HANDIKOS sot ka shënuar 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës me mesazhin krye­sor ‘’Aty ku s’ka qas­je, ka diskri­m­in­im’’, ku përmes një video­je vetëdi­jë­suese janë ofru­ar udhëz­ime për të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara se si të vepro­jnë në rastet kur hasin në diskri­m­in­im, si paso­jë e mungesës së qas­jes infra­struk­tur­ore. Video­ja tre­gon hap­at të cilët duhet ndjekur […]

Terminologjia e drejtë për personat me aftësi të kufizuara

Ter­mi­nologjia e drejtë është prej ele­menteve krye­sore që duhet të respek­to­het në rastet kur iden­ti­fiko­het një grup i cak­tu­ar në shoqëri. Shumë shpesh hasim që medi­at në Kosovë, poli­tikanët, deputetët në veçan­ti, insti­tu­cionet apo edhe qyte­tarët e rën­domtë të për­dorin terme të gabuara për aftës­inë e kufizuar. ‘’Nevo­ja të veçan­ta, aftësi  ndryshe, pa aftësi, të hendikepuar’’ etj, janë disa nga ter­met që duhet të […]

Mbahet seanca e parë për padinë e qytetarit me aftësi të kufizuara ndaj komunës së Prishtinës

Për herë të parë në gjykatat e Repub­likës së Kosovës mba­het sean­ca gjyqë­sore me rastin e padisë për mbro­jt­je nga diskri­m­in­i­mi. Udhëhe­qësi i zyrës së HAND­IKOS-it në Prisht­inë, z. Faruk Kukaj, në cilës­inë e qyte­tar­it të Prisht­inës sot ka mar­rë pjesë në seancën fillestare në Gjykatën Themelore të Prisht­inës, me rastin e padisë që e kishte ushtru­ar para dy vitesh ndaj komunës së Prisht­inës për diskriminim […]

HANDIKOS letër të hapur partive politike, kërkon zotimin e tyre para zgjedhjeve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sot u ka nisur një letër të hapur sub­jek­teve poli­tike që do të garo­jnë në zgjed­hjet e 14 shkur­tit, përmes së cilës kërko­jmë zotimet e tyre për përf­shir­jen e çësht­jeve të per­son­ave me aftësi të kufizuara në pro­gram­et qev­erisëse. Përmes këtij doku­men­ti kërko­jmë që sub­jek­tet poli­tike t’i kush­to­jnë vëmend­jen e duhur per­son­ave me aftësi të […]