Për­fitue­sit e shër­bimeve sociale të qen­drës ditore HANDIKOS sot patën mundës­inë të provo­jnë gjua­jt­jen me armë në Poligo­nin e Shen­jë­tarisë ‘Katana’ në Obiliq.

Aty u dhanë instruk­sione se si duhet të për­doret arma, rrez­iqet që vijnë prej saj dhe masat e sig­urisë që duhet ndër­mar­rë kur gjen­deni për­bal­lë armëve.

HANDIKOS falën­deron Poligo­nin e Shen­jë­tarisë ‘Katana’ për mirëprit­jen dhe shër­bimin ndaj anë­tarëve tanë.

0 Comments

Postime të ngjashme