Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS  është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të zërim­it dhe përk­thim­it, për nevo­jat e organizatës.

Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 19/01/2022, ora 16:30.  

Më poshtë gjeni ter­mat e referencës:

Ftese-per-oferte

0 Comments

Postime të ngjashme