Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS rish­pal­lë thirrjen për ekspert/e lehtësues/e për tra­jn­imin “Avoki­mi për të drej­tat e Fëmi­jëve‘’, i cili do të mba­het me grupin avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’.

Ky tra­jn­im orga­ni­zo­het në kuadër të pro­jek­tit “Hand­ikos for Child Rights- H4CR”, i cili zba­to­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Chil­dren dhe finan­co­het nga Agjen­cia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkom­bë­tar dhe Zhvil­lim (SIDA).

Aplikan­tët e intere­suar duhet të dër­go­jnë doku­mentet e nevo­jshme në gjuhën shqipe, deri më datë 28 Gusht 2023, ora 17:00, përmes email adresës handikos@handi-kos.org dhe cc: nora.simitciu@handi-kos.org me sub­jekt: Apliki­mi për Tra­jn­imin “Avoki­mi për të drej­tat e Fëmijëve”.

Ter­mat e ref­er­encës më poshtë:

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme