HANDIKOS sot ka pasur kënaqës­inë të pra­no­jë një kon­tig­jent me pajis­je ndih­mëse në vlerë prej 150 mijë eurosh nga shoqa­ta Human Bridge Swe­den dhe Qev­e­ria Suedeze, të cilat u mundë­suan të arri­jnë tek ne falë njerëzve vull­net mirë shqip­tarë nga mërgata.

Kon­tig­jen­ti i 16-të me rad­hë i cili po sjel­let në Kosovë me kar­ro­ca, shtretër, liftë, mate­ri­ale për inkon­ti­nencë e pajis­je të tjera ndih­mëse e orto­pe­dike, kësaj rad­he u mundë­sua me ndër­m­jetësimin e Xhafer Bal­a­jt, një njeri vull­net mirë i cili jeton në Sue­di, si dhe dy shoqatave shqi­pare, ‘’Sali Çekaj’’’ në Zvicër dhe ‘’Liria’’, me veprim­tari në shtetin suedez.

Gjatë cer­e­mon­isë së pra­nim­it, drej­tori i HANDIKOS, z.Afrim Maliqi thek­soi se këto pajis­je ndih­mëse do ua lehtë­so­jnë per­son­ave me aftësi të kufizuara jo vetëm lëviz­jen, por edhe çdo veprim tjetër qoftë bren­da, apo jashtë shtëpisë së tyre.

‘’Këto pajis­je janë jashtëza­kon­isht të mirëseard­hu­ra dhe gjith­sesi se me këto pajis­je do t’i mbu­lo­jmë të gjithë per­son­at që kanë nevo­jë anë e mbanë Kosovës, duke i vlerë­suar nevo­jat e tyre’’, ka thënë z.Maliqi.

Tut­je ai shpre­son që në atë ardhmen e afërt mbështet­je me pajis­je ndih­mëse të ofro­het nga shteti i Kosovës, përkatë­sisht nga Min­is­tria e Shën­de­të­sisë, ash­tu siç edhe parashihet.

Me këtë rast, z.Maliqi në shen­jë falën­der­i­mi ndau edhe mirën­jo­hje për orga­ni­za­tën Human Bridge Swe­den, si dhe për veprim­tarin Xhafer Balaj.

0 Comments

Postime të ngjashme