Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve-HAND­IKOS rish­pal­lë konkursin për Ekspert/Lehtësus për Tra­jn­im, i cili duhet të bëjë Mon­i­torim­in, Vlerësimin dhe Mësimet e Mësuara, për pro­grame dhe pro­jek­te të OPAK/OJQ gjatë vitit 2020.

Kjo në kuadër të pro­jek­tit ‘’Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë sëku­fizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjional’’.

Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org ose në mënyrë fizike përmes një zarfi në Zyrën Qen­drore të HANDIKOS, adresa: Dar­d­a­nia 4/7 D2 Prisht­inë deri më 01.10.2020, në orën 17:00.

Më poshtë mund t’i gjeni ter­mat e ref­er­encës për këtë pozitë:

ToR_Trajnim.pdf

0 Comments

Postime të ngjashme