Me datë 18.09.2013, Drej­tori i Hand­iKOS-it z. Afrim Maliqi me bashkëpunë­tor, pri­ti në takim z.Isa Mustafën, Kryetar i Komunës së Prisht­inës dhe Kryetar i Lid­hjes Demokratike të Kosovës, i shoqëru­ar nga një del­e­ga­cion i Komunës.
Z. Afrim Maliqi — drej­tor i Hand­iKOS-it, e prezan­toj gjend­jen e per­son­ave me aftësi të kufizuara duke iu drej­tu­ar Komunës së Prisht­inës me kërke­sa konkrete për shër­bime dhe përkrah­je për per­son­at me aftësi të kufizuara si dhe zba­timin e lig­jeve të fushës së aftë­sisë së kufizuar. Ndër­sa z. Isa Mustafa, tha se Komu­na e Prisht­inës bren­da kom­pe­ten­cave do të sig­uroj kushte dhe shër­bime për per­son­at me aftësi të kufizuara si dhe sipas mundë­sive finan­cia­re do të mbësht­esë Hand­iKOS-in me mjete finan­cia­re për mbu­lim të shpen­z­imeve ele­mentare të Qendrës.

0 Comments

Postime të ngjashme