Min­is­tria e Arsim­it, Shkencës dhe Teknologjisë shpall konkurs për ndar­jen e bur­save për stu­den­tët mer aftësi të kufizuara për Uni­ver­sitetet Pub­like të niveleve: Baçelor dhe Mas­ter, për vitin akademik 2019/2020.

Kushtet dhe kriteret:

1. Të jenë stu­dent të uni­ver­siteteve pub­like të Repub­likës së Kosovës.

2. Të jenë në kat­e­gor­inë e studimeve me aftësi të kufizuara.

3. Të jenë shte­tas të Repub­likës së Kosovës.

Doku­menta­cioni që kërko­het për të gjithë studentët:

1. For­mu­la­ri i aplika­cionit nga MASHT, i cili mund të shkarko­het në linkun e MASHT https://masht-rks-gov.net/, për burs drej­tu­ar MASHT.

2. Cer­ti­fika­ta e lind­jes origjinale.

3. Vërte­ti­mi i sta­tusit të stu­den­tit për vitin akademik 2019–2020.

4. Vërte­ti­mi  nga organet kom­pe­tente që stu­den­ti është me aftësi të kufizuara.

5. Cer­ti­fika­ta e vërte­t­u­ar e notave nga fakul­teti për të dyja nivelet e studim­it (BA dhe MA).

6. Kop­ja e letërnjoftimit.

7. Kon­fir­mim nga ban­ka për num­rin e xhi­rol­log­a­risë bankare, e cila llog­a­ri duhet të jetë aktive (Llog­a­ria duhet të jetë e vetë stu­den­tit që aplikon).

8. Të gjitha doku­mentet që kërko­hen me UA. 14/2017 duhet të jenë origji­nale dhe të lëshuara nga organet kompetente.

Pro­ce­du­rat e aplikimit:

Apliki­mi dhe dorëz­i­mi i doku­menteve bëhet në Min­istrinë e Arsim­it, Shkencës dhe Teknologjisë së Repub­likës së Kosovës, rr.’’Agim Ramadani’’ p/n 10000, Prisht­inë, kati i III, nr.301.

Doku­mentet e pakom­ple­t­u­ara nuk do të shqyr­to­hen nga komisioni.

Doku­mentet e dorëzuara mbesin dos­je të arkivuara në MASHT dhe nuk kthehen.

Lista e stu­den­tëve për­fitues do të bëhet pub­like në ueb­faqen e MASHT.

Doku­mentet e dorëzuara të stu­den­tëve me aftësi të kufizuar, sipas konkur­sit para­prak të datës 28 tetor 2019, janë valide edhe për këtë konkurs, ndër­sa të gjithë stu­den­tët tjerë me aftësi të kufizuar të cilët nuk kanë aplikuar, kanë afat apliki­mi deri më 23 dhje­tor 2019.

0 Comments

Postime të ngjashme