Sot, në Gjakovë ka fil­lu­ar raun­di i dytë i pro­gramit “Disi­plina Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm” për këtë vit.

20 prindër/mësimdhënës po shqyr­to­jnë bashkër­isht prak­tikat më të mira të prindërim­it, bazuar në zhvil­lim të fëmi­jëve dhe të drej­tave të tyre.

Gjatë javës së kalu­ar, ky pro­gram u zhvil­lua në komunën e Fer­iza­jt. Tut­je pritet të mba­het edhe në Prishtinë.

0 Comments

Postime të ngjashme