Më datën 3 mars (e martë) do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2020. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindër efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përditshëm.

Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe ky është viti i tretë që ofro­het nga HANDIKOS në katër komu­na të Kosovës (Prisht­inë, Fer­izaj, Gjakovë dhe Mitrovicë).

Fto­jmë të gjithë prindërit dhe mësimd­hënësit e intere­suar, që t’a rez­er­vo­jnë një vend, duke na kontaktuar:

Për Prisht­inë: 049 970 582 ose arta.halimi@handi-kos.org

Për Fer­izaj: 049 970 583 ose yllka.bega@handi-kos.org

Për Gjakovë: 049 970 584 ose arberxharra86@gmail.com

Për Mitro­vicë: 049 970 585 ose edin.lahi@gmail.com

Për­parësi të veçan­të për të ndjekur tra­jn­imin kanë prindërit e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara.

Ky tra­jn­im ofro­het pa pagesë përmes HAND­IKOS-it, në bashkëpunim me Save the Chil­dren in Kosova/o.

0 Comments

Postime të ngjashme