Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani  me qël­lim të vlerësim­it të sit­u­atës të përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në arsimin fil­lor në Komunën e Prisht­inës dhe cilat janë arsyet pse fëmi­jët me aftësi të kufizuara nuk janë të përf­shirë në arsimin fillor.

Të intere­suar­it, doku­mentet e kom­ple­t­u­ara mund t’i dorë­zo­jnë përmes emailit handikos@handi-kos.org; më së  largu deri më 09/03/2024, ora 16:30.

Ter­mat e referencës;

Shkarko

0 Comments

Postime të ngjashme