HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për trajnimin “Përdorimi i medias në avokim”

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve – HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për tra­jn­imin “Për­dori­mi i medias në avokim”. Objek­ti­va e përgjithshme e eksper­tit do jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit tra­jnues dhe ofri­mi I tra­jnim­it në “Për­dorim­in e medias në avokim” për OPAK, përg­jatë vitit 2022. Aplika­cionet duhet të dorë­zo­hen vetëm në for­më elek­tron­ike në email adresën: handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org me sub­jek­tin APLIKIM PËR TRAJNIMIN […]

Ftesë për ofertë për shërbime të taxit në komunën e Prishtinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe  Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të tax­it në komunën e Prisht­inës, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 24/01/2022, ora 16:30.   Më poshtë termat […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Prishtinës

 Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Prisht­inës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së […]

Ftesë për ofertë për shërbime të zërimit dhe përkthimit

 Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS  është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për shër­bime të zërim­it dhe përk­thim­it, për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 19/01/2022, ora 16:30.   Më poshtë gjeni termat […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Ferizajt

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bime hotelerie në komunën e Fer­iza­jt. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së […]

HANDIKOS ofroi mbi 800 pajisje ndihmëse më 2021, mes tyre rreth 500 karroca

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS përg­jatë vitit 2021 me përkush­tim ofroi shër­bimin e pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara dhe gjithë qyte­tarët e Kosovës në nevo­jë. Vetëm përg­jatë vitit që lamë pas, nga depot e Qen­drës së Resur­se­ve të HANDIKOS në Prisht­inë janë ofru­ar mbi 800 pajis­je të ndryshme që shër­be­jnë për lëviz­je të lirë, mes […]

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale ushqimore dhe higjienike

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me mate­ri­ale ushqi­more dhe higjienike për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 19/01/2022, ora 16:30.   Më poshtë gjeni […]

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale didaktike

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me mate­ri­ale didak­tike dhe të zyrës për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet të dorë­zo­hen në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 14/01/2022, ora 16:30.   Më poshtë […]

Ftesë për ofertë për furnizim me derivate të naftës dhe benzinës

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë një vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­z­inës për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Të intere­suar­it, doku­mentet e kom­ple­t­u­ara duhet t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, në zyret e HANDIKOS me adresë: Rr. Nek­ibe Kel­men­di, Vet­er­rnik, Prisht­inë, më së largu deri më 12/01/2021, ora 16:30. Më poshtë […]

HANDIKOS rishpall konkurs për pozitën Ergoterapeut/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS është në kërkim të punësim­it të një ergoterapeuti/je me orar jo të plotë të punës (80%). Kjo me qël­lim të avancim­it të zhvil­lim­it dhe rua­jt­jes së zhvil­lim­it fizik të fëmi­jëve, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë CV-në, letrën e motivim­it, kop­jen e diplomës; dhe ref­er­en­cat në: handikos@handi-kos.org, deri […]