HANDIKOS po kërkon një kompani për zhvillim kampanje

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon  të kon­trak­to­jë një kom­pani për zhvil­lim­in e një fushate ndërgjegjë­suese. Fusha­ta ka për qël­lim të pro­movo­jë llog­a­rid­hënien sociale të fëmi­jëve dhe pjesë­mar­rjen e tyre, si dhe diza­jn­imin e print­imin e një rapor­ti në për­puth­je me fushatën. Të intere­suar­it fto­hen që aplika­cionet t’i dorë­zo­jnë në mënyrë elek­tron­ike, në emailin handikos@handi-kos.org ose në mënyrë […]

‘’Pa asistent unë jam jashtë shkollës!’’- Fëmijët me aftësi të kufizuara me kampanjë tregojnë sfidat në ndjekje të mësimit

Sot është lan­suar kam­pan­ja ‘Pa asis­tent unë jam jashtë shkol­lës’, e imple­men­tu­ar prej grupit avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’ dhe e mbështe­tur nga Save the Chil­dren në Kosovë, e cila për qël­lim ka ndërgjegjësimin por edhe lobimin ndaj insi­tu­cion­eve që secili nxënës me aftësi të kufizuar duhet të ketë mbështet­jen e asis­ten­tit në shkol­lë. Sit­u­a­ta me pan­dem­inë e ka rën­d­uar edhe më […]

HANDIKOS rishpall ftesën për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Pejës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Pejës. Të gjithë të intere­suar­it fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Prizrenit

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Prizren­it. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Gjakovës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Gjakovës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Pejës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Pejës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu […]

Bëhuni pjesë e raundit të parë treditor të trajnimeve për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm për vitin 2021

Në shta­tor do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2021. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindërim efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe ky është viti […]

Fletënotimi komunitar nxiti përmirësimin e qasjes në QKMF Gjakovë

Insi­tu­cionet pri­mare për mar­rjen e shër­bimeve mjekë­sore, siç janë spi­talet apo qen­drat e mjekë­sisë famil­jare në Kosovë vazh­do­jnë të për­ballen me sfi­da në ofrim­in e qas­jes infra­struk­ture dhe me stan­darde për per­son­at me aftësi të kufizuara. Njëjtë ishte deri në vitin e kalu­ar edhe në Qen­drën Krye­sore të Mjekë­sisë Famil­jare në Gjakovë, ku bar­ri­erë krye­sore rezul­tonte munge­sa e ashen­sorit për lëviz­je poshtë-lartë. Mirëpo falë procesit […]

Ftesë për ofertë për derivate

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës është e intere­suar për lid­hjen e një kon­trate kornizë dy (2) vjeçare për furniz­im me derivate të naftës dhe ben­zines për nevo­jat e orga­ni­za­tës. Fto­hen të gjithë të intere­suar­it që aplika­cionet e tyre t’i dorë­zo­jnë në pliko të mbyl­lur, deri më datë 24 kor­rik 2021, ora 16:30 në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr. Nek­ibe Kelmendi, […]

HANDIKOS shpall konkurs për pozitën Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, si reag­im ndaj ndikim­it të COVID-19”. Ky  pro­jekt imple­men­to­het nga HANDIKOS  në part­ner­itet me Save the Chil­dren në Kosovë. Kan­di­datët e intere­suar fto­hen të dorë­zo­jnë doku­menta­cionin përkatës në e‑mail: […]