‘Thuaj JO Qeseve të Plastikës’ – HANDIKOS dhe The Balkan Forum ftojnë që nesër të gjithë të bëhen pjesë e kampanjës sonë

HANDIKOS dhe The Balkan Forum tash­më kanë nisur kam­pan­jën ‘Thuaj Jo Qeseve të Plas­tikës’, ku nesër më 15 prill, në sheshin ‘Skën­der­beu’ dhe ‘Nënë Tereza’ në Prisht­inë, prej orës 09:00–15:00,  përmes një aktiviteti sim­bo­lik zyr­tar­isht do të prezan­to­jmë stra­j­cat e ri-për­­dor­shme të punuara tash e disa muaj nga per­son­at me aftësi të kufizuara. Kam­pan­ja për qël­lim ka mbro­jt­jen e mje­dis­it përmes për­dorim­it të […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert lokal për përplimin e raportit mbi arritjet kryesore të organizatës në mbrojtjen e fëmijëve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një Ekspert lokal për për­plim­in e rapor­tit mbi arrit­jet krye­sore të HANDIKOS në mbro­jt­jen e fëmi­jëve. Qël­li­mi i kësaj thirrje­je është që të përm­blid­hen rezul­tatet e arrit­u­ra në mbro­jt­jen e fëmi­jëve përg­jatë 5 viteve të imple­men­tim­it të pro­jek­tit ‘Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë” […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Hartimi i Kornizës Logjike për Projekte’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im “Har­ti­mi i Kornizës Logjike për Pro­jek­te”. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Har­timin e Kornizës Logjike të Pro­jek­teve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org […]

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim ‘Kryerja e Hulumtimit’

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve — HANDIKOS  po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Tra­jn­im ‘Kry­er­ja e Hulum­tim­it’. Qël­li­mi i përgjithshëm i eksper­tit do të jetë zhvil­li­mi i përm­ba­jt­jes së pro­gramit të tra­jnim­it dhe ofri­mi i tra­jnim­it mbi “Kry­er­jen e Hulum­timeve” për OPAK/OJQ, gjatë vitit 2021. Ofertue­sit janë të mirëprit­ur të dorë­zo­jnë aplika­cionet e tyre në mënyrë elek­tron­ike në handikos@handi-kos.org , dukagjin.kelmendi@handi-kos.org latife.neziri@handi-kos.org deri më 09.04.2021, në orën 17:00. […]

HANDIKOS dhe The Balkan Forum prezantojnë strajcat e punuara nga persona me aftësi të kufizuara, me synim mbrojtjen e ambientit

HANDIKOS dhe The Balkan Forum sot në mënyrë cer­e­mo­ni­ale bënë prezan­timin e stra­j­cave shumë-për­­dorimëshe, të punuara nga 10 per­sona me aftësi të kufizuara, tash­më të punë­suar në punë­tor­inë e rrobaqepë­sisë që funk­sionon në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e punës përmes prod­him­it të stra­j­cave të ri-për­­dor­shme si mbro­jt­je ndaj mje­dis­it’’. Përg­jatë kon­fer­encës, drej­tori i HAND­IKOS-it, z.Afrim Maliqi ngriti […]

HANDIKOS pranon 253 pajisje ndihmëse nga Rotary Club Prishtina International

HANDIKOS sot ka pasur kënaqës­inë që të pra­no­jë një kon­tig­jent  prej 253 pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara nga ‘’Rotary Club Prishti­na Inter­na­tion­al”, me mbështet­je të Shoqatës “Kon­voi der Hoff­nung”. Durim Gashi nga HANDIKOS ka shpre­hur falaën­der­ime për këtë dona­cion, duke thek­suar se këto pajis­je kanë qenë shumë të nevo­jshme dhe në mungesë, për shkak edhe të kostos […]

HANDIKOS shënon 1 Marsin — Ditën Ndërkombëtare të Përdoruesve të Karrocës

HANDIKOS sot ka shënuar 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës me mesazhin krye­sor ‘’Aty ku s’ka qas­je, ka diskri­m­in­im’’, ku përmes një video­je vetëdi­jë­suese janë ofru­ar udhëz­ime për të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara se si të vepro­jnë në rastet kur hasin në diskri­m­in­im, si paso­jë e mungesës së qas­jes infra­struk­tur­ore. Video­ja tre­gon hap­at të cilët duhet ndjekur […]

Terminologjia e drejtë për personat me aftësi të kufizuara

Ter­mi­nologjia e drejtë është prej ele­menteve krye­sore që duhet të respek­to­het në rastet kur iden­ti­fiko­het një grup i cak­tu­ar në shoqëri. Shumë shpesh hasim që medi­at në Kosovë, poli­tikanët, deputetët në veçan­ti, insti­tu­cionet apo edhe qyte­tarët e rën­domtë të për­dorin terme të gabuara për aftës­inë e kufizuar. ‘’Nevo­ja të veçan­ta, aftësi  ndryshe, pa aftësi, të hendikepuar’’ etj, janë disa nga ter­met që duhet të […]

Trajtimi Virtual i Politikës së mbrojtjes së fëmijëve

Ky test ka për qël­lim  të vlerë­so­jë njo­hu­ritë e jua­ja lid­hur me poli­tikën për mbro­jt­jen e fëmi­jëve në HANDIKOS. Testi për­bëhet nga 12 pyet­je, nga të cilat disa janë me zgjid­hje të shumë­fish­ta. Pyet­jet janë rel­e­vante me mate­ri­alin që ju keni për­c­jel­lur para­prak­isht. Shkalla e kaluesh­mërisë së testit është 80%, ndaj ju lusim të shfry­të­zoni kohën në dis­pozi­cion për të reflek­tu­ar mbi materialin […]