Arsimi i lartë gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor

Emri i pro­jek­tit: Arsi­mi i lartë gjithëpërf­shirës në Bal­lka­nin Perëndi­mor — IDEA Kohëzg­jat­ja: 15 Janar 2021- 31 Dhje­tor 2023 Loka­cioni: Prisht­inë Qël­li­mi Qël­li­mi i përgjithshëm i pro­jek­tit është për­mirësi­mi i qas­jes, kri­ji­mi i kushteve të të mësuar­it të arsim­it gjithëpërf­shirës dhe zhvil­li­mi mundësi punësi­mi për stu­den­tët me aftësi të kufizuara dhe stu­den­tët me vështirësi në të mësuar në Bal­lka­nin Perëndi­mor. Kjo përmes ngrit­jes së kapaciteteve të Një­sive të […]

HANDIKOS rishpallë thirrjen për ekspert/e apo kompani për përpilim raporti

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani që do të jetë përgjegjës/e për për­pil­im­in e një rapor­ti përm­bled­hës i cili pasqy­ron impak­tin e HANDIKOS në fushën e llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve përg­jatë pesë viteve. Kjo në kuadër të pro­jek­tit ’’Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me Save the […]

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e apo kompani për përpilim raporti

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kom­pani që do të jetë përgjegjës/e për për­pil­im­in e një rapor­ti përm­bled­hës i cili pasqy­ron impak­tin e HANDIKOS në fushën e llog­a­rid­hënies sociale dhe pjesë­mar­rjes së fëmi­jëve përg­jatë pesë viteve. Kjo në kuadër të pro­jek­tit ’’Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et ndaj fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili imple­men­to­het në bashkëpunim me Save the […]

HANDIKOS po kërkon një kompani për zhvillim kampanje

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon  të kon­trak­to­jë një kom­pani për zhvil­lim­in e një fushate ndërgjegjë­suese. Fusha­ta ka për qël­lim të pro­movo­jë llog­a­rid­hënien sociale të fëmi­jëve dhe pjesë­mar­rjen e tyre, si dhe diza­jn­imin e print­imin e një rapor­ti në për­puth­je me fushatën. Të intere­suar­it fto­hen që aplika­cionet t’i dorë­zo­jnë në mënyrë elek­tron­ike, në emailin handikos@handi-kos.org ose në mënyrë […]

‘’Pa asistent unë jam jashtë shkollës!’’- Fëmijët me aftësi të kufizuara me kampanjë tregojnë sfidat në ndjekje të mësimit

Sot është lan­suar kam­pan­ja ‘Pa asis­tent unë jam jashtë shkol­lës’, e imple­men­tu­ar prej grupit avokues të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘’Hëna’’ dhe e mbështe­tur nga Save the Chil­dren në Kosovë, e cila për qël­lim ka ndërgjegjësimin por edhe lobimin ndaj insi­tu­cion­eve që secili nxënës me aftësi të kufizuar duhet të ketë mbështet­jen e asis­ten­tit në shkol­lë. Sit­u­a­ta me pan­dem­inë e ka rën­d­uar edhe më […]

HANDIKOS rishpall ftesën për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Pejës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Pejës. Të gjithë të intere­suar­it fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Prizrenit

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Prizren­it. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Gjakovës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Gjakovës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu deri […]

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Pejës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës, për nevo­ja të imple­men­tim­it të aktiviteteve të ndryshme gjatë zba­tim­it të pro­jek­teve, është duke kërkuar ofertues për shër­bimet hotelerie në komunën e Pejës. Të gjithë të intere­suar­it, fto­hen të dorë­zo­jnë ofer­tat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kel­men­di, Vet­ernik, Prisht­inë, më së largu […]

Bëhuni pjesë e raundit të parë treditor të trajnimeve për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm për vitin 2021

Në shta­tor do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2021. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindërim efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe ky është viti […]