Tri histori në kohë pandemie dhe një mesazh

Argë­tim me macen e tij të hirtë, aktivitete e lojëra të ndryshme me motrën më të vogël, bashkë-bised­im me shokët e shoqet e klasës në dis­tancë, por pa lënë anash as mësimin online si nxënës i klasës së katërt, është mënyra se si Ron Sejdiu nga Fushë-Koso­­va po i kalonte ditët e pan­demisë në shtëpinë e tij. Peri­ud­hën e karan­ti­nim­it, jo me lehtësi por me aktivitete të shum­ta i kaluan […]

Kush është grupi i fëmijëve ‘Hëna’ dhe cili është misioni i tij?

Grupi Avokues i Fëmi­jëve me Aftësi të Kufizuara “Hëna” është grup jo for­mal i themelu­ar nga HANDIKOS që nga viti 2017, me mision “Garan­timin e të drej­tave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara”. Ëndr­ra e grupit Hëna është “Një botë ku të gjithë fëmi­jët janë të lumu­tur”,  pran­daj thirr­ja e vazh­dueshme e tyre është që të mon­i­toro­het zba­ti­mi i të drej­tave të fëmi­jëve dhe përf­shir­ja e tyre në çështjet […]

Grupi i Fëmijëve ‘‘Hëna’’ mbajti takim në shkollën fillore ‘Bedri Gjinaj’ në Mitrovicë

Grupi i Fëmi­jëve me aftësi të kufizuara ‘‘Hëna’’, dje qën­dru­an në qytetin e Mitro­vicës. Në kuadër të takimeve mujore, ata viz­itu­an shkol­lën fil­lore ‘Bedri Gji­naj’ ku u disku­tua rëndësia e përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në aktivitete sportive në shkol­lë. Po ash­tu, u për­menden edhe bar­ri­er­at e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mjedise të shkol­lës të cilat ua vështirë­so­jnë pjesë­mar­rjen e tyre në ato […]