Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë

Emri i pro­jek­tit: Pro­mot­ing vio­lence pre­ven­tion on all set­tings for chil­dren with dis­abil­i­ties in Koso­vo — Pro­movi­mi i paran­dalim­it të dhunës në të gjitha mjedis­et për fëmi­jët me aftësi të kufizuara në Kosovë Kohëzg­jat­ja: 2017 — 2021 Loka­cioni: Prisht­inë; Gjakovë; Fer­izaj; Mitro­vicë; Objek­ti­vat: To con­tribute in cre­at­ing a safer and more inclu­sive envi­ron­ment for CËD in Koso­vo. Improv­ing the qual­i­ty of inclu­sive child protection […]

Mbështetje dhe përkujdesje e integruar për persona të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuara në Kosovë: Projekt pilot drejt kalimit në shërbime të bazuara në bashkësi

Kohëzg­jat­ja: 24 muaj, 9 Tetor 2012 – 10 Tetor 2014 Part­nerët imple­mentues: Hand­iKOS dhe KMOP Bux­heti total: 400,000 Euro: 380,000 Euro Zyra e Bashkim­it Evropi­an, 20,000 Euro Min­is­tria e Punës dhe Mirëqe­nies Sociale (e pakon­fir­muar) Qël­li­mi i përgjithshëm Qël­li­mi i përgjithshëm i këtij pro­jek­ti është të mbësht­es decen­tral­iz­imin e qev­eris­jes së sek­torit social dhe të pro­movo­jë dhe lehtë­soj licencimin e orga­ni­zatave të shoqërisë civile për ofrim të shër­bimeve social për qytetarët […]

Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në regjionin e Prishtinës

Emri i pro­jek­tit: Rua­jt­ja dhe për­mirësi­mi i shën­de­tit të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara dhe famil­jeve të tyre në regjion­in e Prisht­inës Kohëzg­jat­ja: Qer­shor – Nën­tor 2019 Loka­cioni: Regjioni i Prisht­inës Objek­ti­vat: Të për­mirë­so­jë sit­u­atë ne fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrim­it të shër­bimeve reha­bil­ituese me cilësi të lartë; të fuqi­zoj prindërit e fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në mbështet­je të fëmi­jëve të […]

Jeta në rrota

Qël­li­mi i përgjithshëm Ngrit­ja e kapaciteteve të per­son­ave me aftësi të kufizuar ne per­dorim­in dhe mirem­ba­jt­jen e pajis­jeve ndihmese me qël­lim te pavar­sim­it te tyre. Objek­ti­va 1 Tra­jn­i­mi i 25 per­son­ave me aftësi të kufizuar në riparim­in dhe mirëm­ba­jt­jen e kar­ro­cave man­uale dhe elek­trike Objek­ti­va 2 Tra­jn­i­mi i 100 per­son­ave me aftësi të kufizuar rreth për­dorim­it të kar­ro­cave man­uale dhe elek­trike Aktivitetet e pro­jek­tit: 1. Për­gatit­ja dhe  pajis­ja e pun­torisë së […]

Fuqizimi i vajzave dhe femrave

Vetëdi­jes­i­mi i vajzave  me aftësi te kufizuara dhe  të nënave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar ne Komu­nat e Regjion­it te Prisht­inë  për rolin dhe të drej­tat e tyre. Objek­ti­va 1 Ngrit­ja e kapaciteteve të  vajzave  dhe nënave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar  në Regjion­in e  Prisht­inës, përmes takimeve,ligjëratave dhe tra­jn­imeve. Objek­ti­va 2 Iden­ti­fiki­mi dhe rrit­ja e përf­shir­jes së num­rit të fëmi­jëve me aftësi të kufizuar […]

Qendra për Jetesë të Pavarur

Emri i Pro­jek­tit: Qen­dra per Jetese te PavarurQël­li­mi: Të arrit­u­rat: Viti i imple­men­tim­it: 2013 Prisht­inëDona­tori: Kyn­nys rr

Rekreacioni dhe sporti mundësi për Integrim

Emri i Pro­jek­tit:Rekrea­cioni dhe sporti mundësi për Inte­grim Qël­li­mi:Pjesë­mar­r­ja e PAK, të rin­jve dhe kujdestarëve të per­son­ave me aftësi të kufizuar në aktivitetet rekreative-sportive në kampin veror. Të arrit­u­rat:Pjesë­mar­rës në këtë kamp ishin 21 per­sona me aftësi të kufizuar, 5 kujdestarë (famil­jarë).  Në këtë kamp janë orga­nizuar aktivitete sportive dhe rekreative. Viti i imple­men­tim­it:2007 Skender­aj Dona­tori:MKRSJ

Arsimimi gjithëpërfshirës parashkollor

Emri i Pro­jek­tit: Arsim­i­mi gjithë përf­shirës parashkol­lorQël­li­mi:Zhvil­lon dhe ngrit kapacitetet e kop­shteve pilote për imple­men­timin e prak­tikave gjithëpërf­shirëse  në arsimin parashkol­lor si dhe ngrit kapacitetin e shër­bimeve për të gjithë fëmi­jët e sido­mos për fëmi­jët me aftësi të kufizuar. Të arrit­u­rat:Ngrit­ja e kapaciteteve të kop­shteve për gjithë përf­shir­je Viti i imple­men­tim­it:2007 PejëDona­tori:Save The Children

Rehabilitimi fizio dhe psikomotorik i fëmijëve me aftësi të kufizuar

Emri i Pro­jek­tit:Reha­bil­iti­mi fizio dhe psiko­mo­torik i fëmi­jëve me aftësi të kufizuarQël­li­mi:Inte­gri­mi i fëmi­jëve me aftësi të kufizuar në aktivitete shoqërore, ngrit­jen e vetëdi­jes së prindërve për nevo­jën e përkrah­jes më aktive të fëmi­jëve Të arrit­u­rat:Mbi 30 fëmi­jë dhe të rrit­ur me aftësi të kufizuar vijo­jnë rreg­ull­isht aktivitetet e domos­doshme në qen­drën e reha­bil­itim­it të bazuar në bashkësi në Suharekë Viti i imple­men­tim­it:2007 SuharekëDona­tori:Save The Children

Ombrella për të gjithë

Emri i Pro­jek­tit:Ombrel­la për të gjithë Qël­li­mi:Kri­ji­mi i ombrel­lës për shoqatat e per­son­ave me aftësi të kufizuar në regjion­in e Prizren­it Të arrit­u­rat:Është for­muar ombrel­la e OJQ-ve të aftë­sisë së kufizuar në komunën e Prizren­it Viti i imple­men­tim­it:2007 Prizren Dona­tori:Share-See