Së shpejti nis raundi i parë treditor i trajnimeve për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm për vitin 2020

Më datën 3 mars (e martë) do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2020. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindër efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe […]

Raport nga Anketimi

MATJA E VETËDIJES SË ZYRTARËVE PUBLIK, PERSONELIT MJEKËSOR, PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE KUJDESTARËVE PËR TË DREJTAT, SHËRBIMET DHE LEGJISLACIONIN PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR…Shkarko

Raport për qasshmërinë e objekteve publike

Ky aktivitet është zhvil­lu­ar në katër komu­na: Prisht­inë, Prizren, Gji­lan dhe Fer­izaj, ku gru­pet avokuese të per­son­ave me aftësi të kufizuara të mbështe­tur nga stafi i pro­jek­tit dhe menax­herët e Qen­drave të Hand­iKOS-it në komu­nat përkatëse, kanë për­gat­i­tur një plan me të…Shkarko

Harta e Barrierave

Metodologjia e punës Për evi­den­timin e bar­ri­er­ave fizike në hapësirat/sipërfaqet pub­like të Prisht­inës, kemi zgjed­hur një shteg të lëviz­jes me gjatësi rreth 1.7 km, me pikë të nis­jes Sta­cionin e Auto­busëve të Prisht­inës dhe pikë të mbarim­it ndërtesën e Par­la­men­tit të… Shkarko

HANDIKOS shpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS shpal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 23 shkurt 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  termat […]