HANDIKOS dhe The Balkan Forum prezantojnë strajcat e punuara nga persona me aftësi të kufizuara, me synim mbrojtjen e ambientit

HANDIKOS dhe The Balkan Forum sot në mënyrë cer­e­mo­ni­ale bënë prezan­timin e stra­j­cave shumë-për­­dorimëshe, të punuara nga 10 per­sona me aftësi të kufizuara, tash­më të punë­suar në punë­tor­inë e rrobaqepë­sisë që funk­sionon në kuadër të pro­jek­tit “Përf­shir­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuara në tre­gun e punës përmes prod­him­it të stra­j­cave të ri-për­­dor­shme si mbro­jt­je ndaj mje­dis­it’’. Përg­jatë kon­fer­encës, drej­tori i HAND­IKOS-it, z.Afrim Maliqi ngriti […]

HANDIKOS pranon 253 pajisje ndihmëse nga Rotary Club Prishtina International

HANDIKOS sot ka pasur kënaqës­inë që të pra­no­jë një kon­tig­jent  prej 253 pajis­jeve ndih­mëse për per­son­at me aftësi të kufizuara nga ‘’Rotary Club Prishti­na Inter­na­tion­al”, me mbështet­je të Shoqatës “Kon­voi der Hoff­nung”. Durim Gashi nga HANDIKOS ka shpre­hur falaën­der­ime për këtë dona­cion, duke thek­suar se këto pajis­je kanë qenë shumë të nevo­jshme dhe në mungesë, për shkak edhe të kostos […]

HANDIKOS shënon 1 Marsin — Ditën Ndërkombëtare të Përdoruesve të Karrocës

HANDIKOS sot ka shënuar 1 Marsin – Ditën Ndërkom­bëtare të Për­doruesve të Kar­rocës me mesazhin krye­sor ‘’Aty ku s’ka qas­je, ka diskri­m­in­im’’, ku përmes një video­je vetëdi­jë­suese janë ofru­ar udhëz­ime për të gjithë per­son­at me aftësi të kufizuara se si të vepro­jnë në rastet kur hasin në diskri­m­in­im, si paso­jë e mungesës së qas­jes infra­struk­tur­ore. Video­ja tre­gon hap­at të cilët duhet ndjekur […]

Mbahet seanca e parë për padinë e qytetarit me aftësi të kufizuara ndaj komunës së Prishtinës

Për herë të parë në gjykatat e Repub­likës së Kosovës mba­het sean­ca gjyqë­sore me rastin e padisë për mbro­jt­je nga diskri­m­in­i­mi. Udhëhe­qësi i zyrës së HAND­IKOS-it në Prisht­inë, z. Faruk Kukaj, në cilës­inë e qyte­tar­it të Prisht­inës sot ka mar­rë pjesë në seancën fillestare në Gjykatën Themelore të Prisht­inës, me rastin e padisë që e kishte ushtru­ar para dy vitesh ndaj komunës së Prisht­inës për diskriminim […]

HANDIKOS letër të hapur partive politike, kërkon zotimin e tyre para zgjedhjeve

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS sot u ka nisur një letër të hapur sub­jek­teve poli­tike që do të garo­jnë në zgjed­hjet e 14 shkur­tit, përmes së cilës kërko­jmë zotimet e tyre për përf­shir­jen e çësht­jeve të per­son­ave me aftësi të kufizuara në pro­gram­et qev­erisëse. Përmes këtij doku­men­ti kërko­jmë që sub­jek­tet poli­tike t’i kush­to­jnë vëmend­jen e duhur per­son­ave me aftësi të […]

HANDIKOS përmbyll kampanjën, zyrtarë të lartë shtetërorë, ambasadorë të huaj, artistë e aktivistë për të drejtat e fëmijëve zotohen për gjithëpërfshirje

HANDIKOS sot ka përm­byl­lur me suk­ses kam­pan­jën 16 ditore ‘’Shkol­la hap dyert e botës’’, e cila ka pasur për qël­lim pro­movimin e përf­shir­jes së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në edukimin e rreg­ullt në Kosovë. Kam­pan­ja ishte e ndarë  në katër faza, ku tri prej tyre u prezan­tu­an përmes nën­të videove të shkur­tra nëpër tele­vizione ven­dore dhe rrjete sociale, përmes së cilave kemi treguar penge­sat dhe […]

HANDIKOS në bashkëpunim me OPAK dhe ZQM’në lansojnë raportin vjetor për aftësinë e kufizuar

Në kuadër të Pro­jek­tit “Koso­va Gjithëpërf­shirëse” (Pro­movi­mi i gjithëpërf­shir­jes në pro­ce­set kon­sul­ta­tive për refor­mat e qev­eris­jes dhe admin­is­tratës pub­like në sek­torin e aftë­sisë së kufizuar në niv­el lokal, nacional dhe regjion­al), mbështe­tur nga zyra e BE në Kosovë, i cili imple­men­to­het nga Hand­iKOS, në part­ner­itet me Dis­abil­i­ty Part­ner­ship Fin­land, Thresh­old, Shoqatën Koso­vare të Shur­d­hërve dhe Shoqatën e të Ver­bërve të Kosovës, dhe Foru­min Koso­var të Aftësisë […]

HANDIKOS publikon raportin: Nga 55 mijë nxënës në 144 shkolla të Kosovës, veç 2% e tyre me aftësi të kufizuara

HANDIKOS me mbështet­je të Zyrës së UNICEF-it në Kosovë sot ka lan­suar raportin hulumtues “Qas­ja e shkollave të nivelit fil­lor dhe të mesëm të ulët për fëmi­jët me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili tre­gon nivelin e qas­jes që ato ofro­jnë për fëmi­jët me aftësi të kufizuara, i real­izuar në kuadër të pro­jek­tit “Avanci­mi i sit­u­atës së fëmi­jëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’. […]

HANDIKOS nis punëtorinë dy-ditore me regjionin e Ferizajt

Sot kemi nisur punë­tor­inë vir­tuale dy-ditore me regjion­in e Fer­iza­jt, përmes së cilës kemi për qël­lim mbështet­jen e komu­nave dhe Qen­drave të Reha­bil­itim­it të Bazuar në Bashkësi (QRBB-ve), drejt shër­bimeve të qën­drueshme për fëmi­jët me aftësi të kufizuara. Punë­to­ria syn­on po ash­tu fuqiz­imin e QRBB-ve për t’ju përgjigjur nevo­jave të fëmi­jëve me aftësi të kufizuara, përmes ndërgjegjësim­it të komu­nave për shër­bimet që Qendrat […]

HANDIKOS pranon kontigjent me pajisje ndihmëse në vlerë prej 150 mijë eurosh nga Suedia

HANDIKOS sot ka pasur kënaqës­inë të pra­no­jë një kon­tig­jent me pajis­je ndih­mëse në vlerë prej 150 mijë eurosh nga shoqa­ta Human Bridge Swe­den dhe Qev­e­ria Suedeze, të cilat u mundë­suan të arri­jnë tek ne falë njerëzve vull­net mirë shqip­tarë nga mër­ga­ta. Kon­tig­jen­ti i 16-të me rad­hë i cili po sjel­let në Kosovë me kar­ro­ca, shtretër, liftë, mate­ri­ale për inkon­ti­nencë e pajis­je të tjera ndihmëse […]