Vizita e Komisionit Parlamentar

Komi­sioni Par­la­men­tar për Shën­de­tësi, Punë dhe Mirëqe­nie Sociale viz­itu­an Hand­iKOS-in 29.05.2013 në Qen­drën e Resur­se­ve të Hand­iKOS-it në Prisht­inë, anë­tarët e Komi­sion­it Par­la­men­tar për Shën­de­tësi, Punë dhe Mirëqe­nie Sociale Dr. Flo­ra Brov­ina, znj.Time Kadri­aj dhe z.Liburn Aliu, gjatë aktivitetit për mon­i­torim­in e Ligjit për Aftësimin, Riaftësimin Pro­fe­sion­al dhe Punësimin e Per­son­ave me Aftësi të Kuvizuara, viz­itu­an Shoqatën e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës […]

Festivali i Artit Ferizaj

Të rin­jët me aftësi të kufizuar nga Fer­iza­ji kanë marr pjesë në një work­shop një javor të fotografisë dhe grafi­tit. Pro­fe­sion­istët, fotograf­ja fin­lan­deze, Char­lot­ta Boucht, dhe dy artistët suedez të grafi­tit Ste­fan Pelc dhe Oscar Nils­son, kanë ndarë aftësitë e tyre artis­tike me të gjithë pjesë­mar­rësit. Gjatë kësaj kohe të rin­jët me aftësi të kufizuar kanë arrit­ur të bëjnë fotografi të […]

Takim me Prodekanin e Fakultetit të Edukimit

Grupi i të rin­jëve dhe stu­den­tëve me aftësi të kufizuara në takim me Prodekanin e Fakul­tetit të Edukim­it në Uni­ver­sitetin e Prisht­inës Grupi i të rin­jëve me aftësi të kufizuara që vepro­jnë në kuadër të Hand­iKOS-it, me datë 21.12.2012, u takuan me Prodekanin e Fakul­tetit të Edukim­it z.Zeqir Vese­laj. Në takim u disku­tua për kushtet që Fakul­teti i Edukim­it ofron për stu­den­tët me aftësi të kufizuara, pro­gram­et e studimit […]

Rektori Gashi priti në një takim studentët me aftësi të kufizuara

Rek­tori i Uni­ver­sitetit të Prisht­inës, prof. asoc. dr.Ibrahim Gashi, pri­ti në një takim një grup stu­den­tësh me aftësi të kufizuara.Stu­den­tët falën­deru­an rek­torin Gashi për prit­jen e bërë, njëko­hë­sisht edhe parashtru­an disa nga kërke­sat e tyre, si lir­im­in e plotë nga page­sa e semes­trit, rreg­ul­lim­in e infra­struk­turës, gjë që do ta lehtë­sonte qas­jen e tyre në çdo fakul­tet, pas­taj që ligjëratat dhe ushtrimet për këtë kat­e­gori stu­den­tësh të […]

Turne Humanitar për Organizatën HANDIKOS

Coca-Cola Hel­lenic në Kosovë orga­ni­zoi një turne human­i­tar të fut­bol­lit të tavolinës për të ngrit­ur fonde për orga­ni­za­tën e Hand­ikos, e spe­cial­izuar në pro­movimin, mbro­jt­jen dhe fuqiz­imin e per­son­ave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Turneu mblod­hi për­faqë­sues të medieve dhe part­nerë të tjerë, të cilët garu­an në këtë lojë në një atmos­ferë argëtuese. Çdo ndesh­je e fitu­ar ka mbled­hur pikë sim­bo­like, p.sh një […]

HANDIKOS rishpall Konkurs për Ekspert Lokal

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Fëmi­jëve të Par­al­izuar të Kosovës (këtu e tut­je Hand­iKOS) është themelu­ar në vitin 1983 me objek­tivin krye­sor për të arrit­ur njo­hjen dhe pjesë­mar­rjen e plotë të per­son­ave me aftësi të kufizuara në shoqëri. Hand­iKOS aktivisht lobon për dhe mbron në niv­el lokal dhe qen­dror të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara. Hand­iKOS, në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it të […]