Nga jeta kuantitative në jetë kualitative

Emri i Pro­jek­tit: Nga jeta kuan­ti­ta­tive në jetë kual­i­ta­tiveQël­li­mi:Ngrit­ja e kapaciteteve të të rin­jve në për­dorim të kom­pju­ter­it, kri­ji­mi i ekipesh së shahistëve si dhe kri­ji­mi i ekipesh së fem­rave në pika­do. Të arrit­u­rat:Në për­dorim­in e kom­pju­ter­it janë aftë­suar 12 të rinj, është for­muar ekipi i shahistëve prej 8 per­son­ave si dhe janë for­muar dy ekipe në pika­do. Viti i imple­men­tim­it:2007 Mal­i­shevëDona­tori:CDF

Aftësimi i PAK për përdorim të kompjuterit

Emri i Pro­jek­tit: Aftësi­mi i PAK për për­dorim të kom­pju­ter­itQël­li­mi:Ndër­ti­mi i kapaciteteve të per­son­ave me AK Të arrit­u­rat:8 per­sona me aftësi të kufizuar kanë vijuar kursin e kom­pjuterëve dhe janë ngrit­ur kapacitetet e tyre në njo­hu­ritë themelore për kom­pjuter Viti i imple­men­tim­it:2007 ObiliqDona­tori:Kuven­di Komu­nal — Obiliq

Përkrahja e personave me aftësi të kufizuar

Emri i Pro­jek­tit: Përkrah­ja e per­son­ave me aftësi të kufizuar Qël­li­mi:Pjesë­mar­r­ja e PAK, për­mirësi­mi i gjend­jes shën­de­të­sore PAK, avanci­mi i të drej­tave të PAK si dhe për­mirësi­mi i poz­itës së PAK në shoqëri. (Financi­mi i zyrës së Obiliqit) Të arrit­u­rat:Ofri­mi i shër­bimeve për per­son­at me aftësi të kufizuar Viti i imple­men­tim­it:2007 Prisht­inë Dona­tori:Kuven­di Komu­nal — Obiliq

Avokimi për përfshirjen e aftësisë së kufizuar në politikat lokale

Qël­li­mi: Përf­shir­jen e aftë­sisë së kufizuar në kri­jimin e poli­tikave lokale me qël­lim të mar­rjes së vendimeve poli­tike për har­timin e plan­eve lokale te aksion­it. Ngrit­jen e nivelit të bashkëpunim­it në mes insti­tu­cion­eve lokale dhe OPAK, për kri­jimin e mundë­sive për shfry­tëz­imin e shër­bimeve që plan­i­fiko­hen nga plan­et e veprim­it si dhe njo­hjen dhe avancimin e të drej­tave të PAK. Të arrit­u­rat:Është themelu­ar koa­li­cioni  i OJQ-ve të aftë­sisë së kufizuar […]

Ardhmëri për ne

Qël­li­mi: Rrit­ja e bashkëpunim­it në mes të orga­ni­zatave të AK në kuadër të shoqërisë civile dhe avanci­mi i bashkëpunim­it me insti­tu­cionet komu­nale vendim­mar­rëse Të arrit­u­rat: Gjatë imple­men­tim­it të këtij pro­jek­ti është real­izuar një takim me për­faqë­sue­sit e OJQ-ve, këshillin e prindërve dhe këshillin e mësimd­hënësve, në këtë takim pjesë­mar­rës ishin 25 per­sona. Po ash­tu janë real­izuar edhe dy tra­jn­ime për lobim avoim dhe plan­i­fikim strategjik. […]

Rehabilitimi i personave me aftësi të kufizuar

Qël­li­mi: •    Avanci­mi i gjend­jes shën­de­të­sore të PAK •    Avanci­mi i të drej­tave dhe lirive të PAK •    Social­iz­i­mi dhe gjithë përf­shir­ja •    Sen­z­i­bi­liz­i­mi i shoqërisë mbi AK •    Eduki­mi dhe arsim­i­mi i fëmi­jëve me AK Të arrit­u­rat: 38 fëmi­jë kanë ndjekur aktivitetet e fizioter­apisë dhe aktivitetet psiko sociale në qen­drën e Hand­iKOs-it në Vet­ernik Prisht­inë Viti i implementimit:2007 Prisht­inë Dona­tori: KK Prishtinë