Një listë e aktiviteteve që prindërit mund t’i bëjnë bashkë me fëmijët e tyre në shtëpi

Pan­demia COVID-19 që nga fil­limvi­ti ka detyru­ar shu­micën e fëmi­jëve dhe prindërve në të gjithë botën të qën­dro­jnë të izolu­ar nëpër shtëpitë e tyre, duke respek­tu­ar masat mbro­jtëse dhe për të mba­j­tur veten dhe fami­jarët të sig­urt. Megjithatë, e mira qën­dron tek fak­ti që prindërit do të kenë mundësi më të mëd­ha që gjatë kësaj peri­ud­he të qën­dro­jnë më pranë fëmi­jëve të tyre […]

Rekomandime se si të qëndrojmë aktivë përgjatë karantinës

1. Mbani një ditar të për­vo­jave që po kaloni tani- Duke qenë se është një peri­ud­hë ndryshe nga e gjithë jeta ynë, ndosh­ta dikur mund të dëshi­ro­jmë të riku­j­to­jmë se si jemi ndjerë dhe si kemi reaguar ndaj sit­u­atës. 2. Gjeni mënyra të shën­det­shme e pro­duk­tive për të larguar stresin- Lex­oni libra, shikoni fil­ma, apo dëgjoni muzikë. Sig­uro­hu­ni të fikni lajmet për pak kohë […]

HANDIKOS rishpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS rish­pal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 10 mars 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  ter­mat e referencës […]

MASHT shpall konkurs për ndarjen e bursave për studentët me aftësi të kufizuara

Min­is­tria e Arsim­it, Shkencës dhe Teknologjisë shpall konkurs për ndar­jen e bur­save për stu­den­tët mer aftësi të kufizuara për Uni­ver­sitetet Pub­like të niveleve: Baçelor dhe Mas­ter, për vitin akademik 2019/2020. Kushtet dhe kriteret: 1. Të jenë stu­dent të uni­ver­siteteve pub­like të Repub­likës së Kosovës. 2. Të jenë në kat­e­gor­inë e studimeve me aftësi të kufizuara. 3. Të jenë shte­tas të Repub­likës së Kosovës. […]

Në Prishtinë sot nisi trajnimi treditor për ‘Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm’

Sot, në Prisht­inë ka fil­lu­ar raun­di i dytë i pro­gramit “Disi­plina Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm” për këtë vit. 15 prindër/pjesëmarrës të tjerë po shqyr­to­jnë bashkër­isht prak­tikat më të mira të prindërim­it, bazuar në zhvil­lim të fëmi­jëve dhe të drej­tave të tyre. Ky pro­gram ofro­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Children.

Bëhuni pjesë e ekipit të Futbollit për Femra me Amputim në Kosovë

Po kri­jo­het ekipi i Fut­bol­lit për Fem­ra me Amputim në Kosovë Dok­tori amerikan, z. Fred Sor­rells, udhëhe­qës i World Amputee Foot­ball Fed­er­a­tion është i intere­suar të for­mo­jë ekipin fut­bol­lis­tik të fem­rave me amputim në Kosovë. Ai sot gjatë ditës ka qën­dru­ar në Qen­drën e HANDIKOS’it, ku është takuar edhe me disa nga të intere­suar­it që duan të bëhen pjesë e këtij orga­niz­i­mi. z.Sorells në të […]

Bëhu pjesë e Programit Yes, studio si bursist/e për një vit në SHBA

Bëhu­ni pjesë e një aven­ture më ndryshe në SHBA Pro­gra­mi i shkëm­bim­it të të rin­jve dhe i studim­it Kennedy-Lugar (YES) shpal­lë të hapur konkursin për t’u bërë pjesë e studimeve përg­jatë një viti në shkol­lat e mesme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. YES inku­ra­jon fuqishëm fëmi­jët me aftësi të kufizuara nga e gjithë Koso­va që të apliko­jnë, pasi ju i shtoni një vlerë të mad­he pro­gramit. Programi […]

Së shpejti nis raundi i parë treditor i trajnimeve për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm për vitin 2020

Më datën 3 mars (e martë) do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2020. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindër efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe […]

Ekspert lokal për zhvillimin e sesionit informues rreth llojeve të aftësisë së kufizuar dhe teknikat e ndryshme të komunikimit

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Fëmi­jëve të Par­al­izuar të Kosovës (këtu e tut­je Hand­iKOS) është themelu­ar në vitin 1983 me objek­tivin krye­sor për të arrit­ur njo­hjen dhe pjesë­mar­rjen e plotë të per­son­ave me aftësi të kufizuara në shoqëri.HandiKOS aktivisht mbron në niv­el lokal dhe qen­dror të drej­tat e per­son­ave me aftësi të kufizuara. Hand­iKOS në kuadër të pro­jek­tit “Pro­movi­mi i paran­dalim­it te dhunës në të gjitha […]