Bëhuni pjesë e raundit të parë treditor të trajnimeve për Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm për vitin 2021

Në shta­tor do të fil­lo­jë raun­di i parë tred­i­tor i tra­jn­imeve për Disi­plinën Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm për vitin 2021. Ky pro­gram është i bazuar në zhvil­lim­in e shën­det­shëm të fëmi­jëve, prindërim efek­tiv dhe në parimet e të drej­tave të fëmi­jëve, duke synuar të ofro­jë prak­tikat më të mira të prindërim­it të përdit­shëm. Pro­gra­mi është diza­jnuar nga Uni­ver­siteti i Man­i­to­bës së Kanadasë dhe ky është viti […]

‘Thuaj JO Qeseve të Plastikës’ – HANDIKOS dhe The Balkan Forum ftojnë që nesër të gjithë të bëhen pjesë e kampanjës sonë

HANDIKOS dhe The Balkan Forum tash­më kanë nisur kam­pan­jën ‘Thuaj Jo Qeseve të Plas­tikës’, ku nesër më 15 prill, në sheshin ‘Skën­der­beu’ dhe ‘Nënë Tereza’ në Prisht­inë, prej orës 09:00–15:00,  përmes një aktiviteti sim­bo­lik zyr­tar­isht do të prezan­to­jmë stra­j­cat e ri-për­­dor­shme të punuara tash e disa muaj nga per­son­at me aftësi të kufizuara. Kam­pan­ja për qël­lim ka mbro­jt­jen e mje­dis­it përmes për­dorim­it të […]

Terminologjia e drejtë për personat me aftësi të kufizuara

Ter­mi­nologjia e drejtë është prej ele­menteve krye­sore që duhet të respek­to­het në rastet kur iden­ti­fiko­het një grup i cak­tu­ar në shoqëri. Shumë shpesh hasim që medi­at në Kosovë, poli­tikanët, deputetët në veçan­ti, insti­tu­cionet apo edhe qyte­tarët e rën­domtë të për­dorin terme të gabuara për aftës­inë e kufizuar. ‘’Nevo­ja të veçan­ta, aftësi  ndryshe, pa aftësi, të hendikepuar’’ etj, janë disa nga ter­met që duhet të […]

Trajnimi Virtual i Politikës së mbrojtjes së fëmijëve

Ky test ka për qël­lim  të vlerë­so­jë njo­hu­ritë e jua­ja lid­hur me poli­tikën për mbro­jt­jen e fëmi­jëve në HANDIKOS. Testi për­bëhet nga 12 pyet­je, nga të cilat disa janë me zgjid­hje të shumë­fish­ta. Pyet­jet janë rel­e­vante me mate­ri­alin që ju keni për­c­jel­lur para­prak­isht. Shkalla e kaluesh­mërisë së testit është 80%, ndaj ju lusim të shfry­të­zoni kohën në dis­pozi­cion për të reflek­tu­ar mbi materialin […]

Një listë e aktiviteteve që prindërit mund t’i bëjnë bashkë me fëmijët e tyre në shtëpi

Pan­demia COVID-19 që nga fil­limvi­ti ka detyru­ar shu­micën e fëmi­jëve dhe prindërve në të gjithë botën të qën­dro­jnë të izolu­ar nëpër shtëpitë e tyre, duke respek­tu­ar masat mbro­jtëse dhe për të mba­j­tur veten dhe fami­jarët të sig­urt. Megjithatë, e mira qën­dron tek fak­ti që prindërit do të kenë mundësi më të mëd­ha që gjatë kësaj peri­ud­he të qën­dro­jnë më pranë fëmi­jëve të tyre […]

Rekomandime se si të qëndrojmë aktivë përgjatë karantinës

1. Mbani një ditar të për­vo­jave që po kaloni tani- Duke qenë se është një peri­ud­hë ndryshe nga e gjithë jeta ynë, ndosh­ta dikur mund të dëshi­ro­jmë të riku­j­to­jmë se si jemi ndjerë dhe si kemi reaguar ndaj sit­u­atës. 2. Gjeni mënyra të shën­det­shme e pro­duk­tive për të larguar stresin- Lex­oni libra, shikoni fil­ma, apo dëgjoni muzikë. Sig­uro­hu­ni të fikni lajmet për pak kohë […]

HANDIKOS rishpallë konkurs për zyrtar projekti

HANDIKOS rish­pal­lë konkurs për poz­itën e zyr­tar­it të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për të drej­tat e fëmi­jëve”, sipas Mar­rëvesh­jes së Grantit Nr. 2019/414–172. Afati i fun­dit për aplikim është data 10 mars 2020. Të intere­suar­it duhet të apliko­jnë në mënyrë elek­tron­ike, duke dër­guar CV-në, një letër motivuese dhe doku­mente të tjera  refer­uese, në email adresën handikos@handi-kos.org Më poshtë mund t’i gjeni  ter­mat e referencës […]

MASHT shpall konkurs për ndarjen e bursave për studentët me aftësi të kufizuara

Min­is­tria e Arsim­it, Shkencës dhe Teknologjisë shpall konkurs për ndar­jen e bur­save për stu­den­tët mer aftësi të kufizuara për Uni­ver­sitetet Pub­like të niveleve: Baçelor dhe Mas­ter, për vitin akademik 2019/2020. Kushtet dhe kriteret: 1. Të jenë stu­dent të uni­ver­siteteve pub­like të Repub­likës së Kosovës. 2. Të jenë në kat­e­gor­inë e studimeve me aftësi të kufizuara. 3. Të jenë shte­tas të Repub­likës së Kosovës. […]

Në Prishtinë sot nisi trajnimi treditor për ‘Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm’

Sot, në Prisht­inë ka fil­lu­ar raun­di i dytë i pro­gramit “Disi­plina Poz­i­tive në Prindërim­in e Përdit­shëm” për këtë vit. 15 prindër/pjesëmarrës të tjerë po shqyr­to­jnë bashkër­isht prak­tikat më të mira të prindërim­it, bazuar në zhvil­lim të fëmi­jëve dhe të drej­tave të tyre. Ky pro­gram ofro­het nga HANDIKOS, në part­ner­itet me Save the Children.